Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin świadczenia usług odpłatnych.

§ 1. Definicje

1.„Użytkownik" - osoba korzystająca z Serwisu, tj. zarówno osoba fizyczna, prawna, jak i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

2.„„Tenet" - operator Serwisu, TENET Sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 8, 58-500 Jelenia Góra KRS: 0000746367 Sąd Rej. Dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy

3.„Serwis" - serwis www wraz z zestawem wszystkich dostępnych usług.
4.„Usługa” – określone świadczenie Tenet na rzecz Użytkownika
5.„Pakiet” – zestawy usług oferowanych przez Tenet,
6.„Zdjęcie" - dowolny element graficzny wgrany przez Użytkownika.
7.„Faktura pro forma” - dokument wystawiany przez Operatora przed dokonaniem płatności i stanowiący podstawę jej wniesienia.
8.„Zawieszenie wykonania usługi” – czasowe wstrzymanie świadczenia usługi przez Tenet, polegające w szczególności na usunięciu zamieszczonych przez Użytkownika zdjęć lub innych materiałów albo usunięciu podstrony Użytkownika z Serwisu.

§ 2. Uprawnienia Użytkownika.

1. Usługa świadczona jest przez Tenet na rzecz Użytkownika w okresie jej wykupienia.
2. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z opłaconej usługi. W takim przypadku uiszczona opłata nie podlega zwrotowi ani w całości, ani w części.
3. Użytkownik może w każdym czasie przedłużyć wykupioną usługę, z zastrzeżeniem pkt 4.
4. Tenet ma prawo do poinformowania Użytkownika na co najmniej 14 dni przed upływem okresu wykupienia usługi o terminie jej wygaśnięcia i zaproponowania tej samej, nowych lub innych usług. W takim przypadku Użytkownik powinien poinformować Tenet o woli przedłużenia wykupionej usługi bądź o zamówieniu innych usług najpóźniej w ostatnim dniu okresu, na który usługa została wykupiona. W razie braku takiej informacji zamówiona usługa będzie świadczona przez Tenet zgodnie z pierwotnym okresem jej zamówienia lub nastąpi zmiana na pakiet START jako wpis darmowy.

5. Użytkownik dokonujący rejestracji wyraża zgodę na dostarczenie Faktur Vat w formie elektronicznej na adres podany podczas rejestracji. Adres email oraz sposób dostarczania faktur Vat będze możliwy do zmiany po zalogowaniu się w panelu klienta na dodajobiekt.pl.

§ 3. Procedura rejestracji w Serwisie.

1. Użytkownik zainteresowany korzystaniem z odpłatnych usług oferowanych przez Tenet w Serwisie zobowiązany jest do:

1. Wyboru Pakietu usług oferowanych przez Tenet,
2. Podania wszystkich niezbędnych danych osobowych wymienionych we właściwym
formularzu zgodnie z prawdą,
3.– umieszczenia zdjęć w Serwisie i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
4.Wyboru sposobu płatności.

2. Tenet oświadcza, iż szczegółowe dane dotyczące usług wchodzących w skład każdego z Pakietów zamieszczone są na stronie Serwisu www.gieldawakacyjna.pl/?akcja=dodaj. Użytkownik nie ma możliwości wyboru niektórych usług objętych poszczególnymi Pakietami w celu stworzenia własnego Pakietu.

3. Wszystkie dane do podania których zobowiązany jest użytkownik powinny być podane zgodnie z prawdą, stanem faktycznym i prawnym obowiązującym w chwili wypełniania formularza. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość tych danych, zarówno wprowadzanych przez niego osobiście jak i osobę przez niego uprawnioną. W razie powzięcia wątpliwości co do prawdziwości tych danych oraz osoby wypełniającej formularz, Tenet zastrzega sobie prawo ich zweryfikowania zarówno w drodze rozmowy telefonicznej z Użytkownikiem, kontaktu poprzez pocztę, w tym pocztę elektroniczną oraz innych dostępnych, zgodnych z prawem środków. W sytuacji braku możliwości zweryfikowania opisanych wyżej danych Tenet uprawniony jest do wstrzymania się w każdym czasie ze świadczeniem usługi na rzecz Użytkownika do czasu ostatecznego zweryfikowania w/w danych. Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Tenet o każdej zmianie danych zawartych w formularzu pod rygorem zawieszenia świadczenia usługi przez Tenet do czasu poinformowania Tenet o zmienionych danych.

4. Użytkownik może na stronach Serwisu zamieszczać wyłącznie zdjęcia, których jest autorem lub w stosunku do których uzyskał stosowną zgodę na ich publikację od uprawnionej osoby. Na żądanie Tenet Użytkownik jest obowiązany przedstawić taką dowód uzyskania takiej zgody. Umieszczenie zdjęcia w Serwisie przez Użytkownika jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest autorem zdjęcia bądź posiada wymaganą przez prawo zgodę na publikację zdjęcia.

5. Użytkownik jest odpowiedzialny za naruszenie swoim działaniem lub zaniechaniem praw autorskich osób trzecich. W przypadku zgłoszenia pod adresem Tenet jakichkolwiek roszczeń osób trzecich powstałych wskutek zamieszczenia w Serwisie przez Użytkownika zdjęcia lub innych materiałów (w tym materiałów tekstowych), Użytkownik podejmie na swój koszt wszelkie, niezbędne środki obrony przed roszczeniami osób trzecich oraz zobowiązany jest pokryć wszelkie uzasadnione koszty jakie poniósł Tenet wskutek wystąpienia z takimi roszczeniami przez osoby trzecie.

6. Zabronione jest zamieszczanie zdjęć zawierających treści niezgodne z prawem, w tym w szczególności wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób fizycznych i prawnych, rozpowszechniających wizerunek osób, które nie wyraziły zgody na rozpowszechnianie wizerunku w Serwisie.

7. Tenet oświadcza, iż w razie powzięcia wątpliwości co do legalności źródeł pochodzenia umieszczonego zdjęcia oraz innych materiałów (w tym materiałów tekstowych) uprawniony jest w każdym czasie do zawieszenia wykonania usługi na rzecz Użytkownika do czasu wyjaśnienia przez użytkownika istniejących wątpliwości.

8. Tenet oświadcza, iż rejestruje wszystkie zdjęcia z adresami IP z jakich zostały dodane i w razie powzięcia podejrzenia o popełnieniu przestępstwa uprawniony jest do poinformowania o tym właściwych organów ścigania, w szczególności Prokuratury i Policji.

9. Umieszczenie zdjęć lub innych materiałów w Serwisie oraz akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza, iż Użytkownik zapoznał się w całości z jego treścią. Akceptacja niniejszego Regulaminu następuje poprzez zaznaczenie pola wyboru akceptacji Regulaminu oraz kliknięcie przycisku Akceptuję.

10. Po zaakceptowaniu Regulaminu Użytkownik uprawniony jest do wyboru sposobu płatności za zamówioną usługę. Tenet oferuje Użytkownikowi możliwość dokonania zapłaty:

a) Online poprzez serwis Allpay (www.allpay.pl) oraz

b) w sposób tradycyjny: w formie przelewu bankowego, przekazu pocztowego oraz w kasie w siedzibie Tenet.

§ 4. Warunki i sposób dokonania zapłaty

1.W przypadku wyboru płatności Online uruchomienie Pakietu zamówionego przez Użytkownika następuje nie dłużej niż w ciągu 48 godzin od wpłynięcia środków pieniężnych na rachunek bankowy Tenet. W tym okresie Tenet uprawniony jest do zweryfikowania danych Użytkownika oraz treści (w tym zdjęć i tekstów) umieszczonych przez Użytkownika. W takiej sytuacji zastosowanie ma § 3 pkt 7 niniejszego Regulaminu. W sytuacji pozytywnej weryfikacji danych Użytkownika i zaakceptowania treści (w tym zdjęć i tekstów) umieszczonych przez niego i po otrzymaniu środków pieniężnych przez Tenet, Tenet zobowiązany jest do niezwłocznego wystawienia i przesłania Użytkownikowi przez faktury VAT.

2.W przypadku wyboru tradycyjnego sposoby płatności zapłata następuje w sposób określony w § 2 pkt. 10 b) Regulaminu na podstawie faktury pro forma, która może zostać przez niego wydrukowana. W tym wypadku uruchomienie Pakietu zamówionego przez Użytkownika następuje nie dłużej niż w ciągu 48 godzin od wpłynięcia środków pieniężnych na rachunek bankowy Tenet. W takiej sytuacji zastosowanie ma § 3 pkt 7 niniejszego Regulaminu. W sytuacji pozytywnej weryfikacji danych Użytkownika i zaakceptowania treści (w tym zdjęć i tekstów) umieszczonych przez niego i po otrzymaniu środków pieniężnych przez Tenet, Tenet zobowiązany jest do niezwłocznego wystawienia i przesłania Użytkownikowi właściwej faktury VAT.

§ 5. Ochrona danych osobowych.

1.Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji w Serwisie w celach służących świadczeniu przez Tenet usług, informowaniu o zmianach i nowościach oraz wystawianiu dokumentów księgowych.

2.Użytkownik oświadcza, iż jest świadomy prawa do wglądu i poprawiania własnych danych osobowych.

3.Tenet zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z posiadanymi danymi Użytkownika oraz do nieudostępniania tych danych osobom trzecim.

4.Tenet zastrzega sobie prawo do opublikowania podstawowych danych Użytkownika tj. nazwy firmy oraz adresu strony internetowej na liście referencyjnej Tenet.

5.Użytkownik rejestrując się w Serwisie może wyrazić zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem e-mail informacji reklamowych oraz handlowych dotyczących usług świadczonych przez Tenet i zleceniodawców i reklamodawców Tenet. Wyrażenie przedmiotowej zgody dokonuje się przez zaznaczenie pola wyboru obok umieszczonej w Serwisie formuły o treści:

"Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail oraz za pośrednictwem technologii SMS na podany numer telefonu, informacji reklamowych, handlowych w zakresie świadczonych usług oraz oferowanych towarów przez Tenet oraz zleceniodawców i reklamodawców Tenet zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144. poz. 1204 z 2002 r. z późn. zmianami)”.

6.Użytkownik może w każdej chwili cofnąć wyrażoną zgodę. O cofnięciu zgody powinien niezwłocznie poinformować Tenet.

§ 6. Zmiana Regulaminu.

Tenet może zmienić niniejszy Regulamin po uprzednim powiadomieniu Użytkownika przez zamieszczenie stosowanej informacji w Serwisie o dokonanej zmianie. Jeśli w terminie 14 dni od opublikowania informacji o zmianach w Regulaminie Użytkownik nie zgłosi sprzeciwu co do treści zmian Regulaminu, uznaje się, że zmiany te zostały przez Użytkownika zaakceptowane.

§ 7. Warunki świadczenia usług.

1.Tenet zobowiązany jest do nieprzerwanego świadczenia usług na rzecz Użytkownika, które zostały przez niego opłacone.

2.W razie konieczności czasowego odłączenia dostępu do usług Serwisu Tenet jest obowiązany poinformować o tym fakcie Użytkownika z co najmniej 12 godzinnym wyprzedzeniem.

3.Tenet nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
- braku ciągłości świadczenia usług niezawinionego przez Tenet,
- podania nieprawdziwych lub niepełnych danych w trakcie rejestracji w Serwisie i w czasie późniejszym przez Użytkownika
- naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika,
- siły wyższej - kataklizmów (powódź, huragan itp.),
- działania czynników i osób trzecich nie zawinionych przez Tenet, na które miał on wpływu lub którym nie mógł zapobiec

4.Reklamacja Użytkownika dotycząca niewykonania lub nienależytego wykonania usługi na jego rzecz powinna być sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres Tenet podany wyżej. W swej treści powinna ona objąć dane dotyczące osoby Użytkownika, przedmiotu reklamacji oraz okoliczności ją uzasadniających, w tym wskazanie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi. Tenet jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni od daty jej doręczenia. W tym terminie Tenet udzieli Użytkownikowi odpowiedzi zawierającą ustosunkowanie się do reklamacji oraz uzasadnienie.

§ 8 Polityka prywatności i RODO

Aktualne polityka prywatnośći oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się pod adresem : http://www.dodajobiekt.pl/?d=polityka

§ 9

1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

2.Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych ze stosowania niniejszej umowy jest właściwy dla siedziby Tenet.